Head.tsc

(return to the script reference page)

Dutch Translation by Ian Noah

#0000
<END

#0001
<PRI<MSG
Leeg.<NOD<END

#0016
<PRI<MSG
Wil je het spel opslaan?<YNJ0000<FL+0431<SVP<CLR
Spel opgeslagen.<NOD<END

#0017
<PRI<FLJ0201:0018
<LI+1000<SOU0020<AE+<MSG
Energie hersteld.<NOD<END
#0018
<PRI
<LI+1000<SOU0020<AE+<MSG
Energie en munitie hersteld.<NOD<END

#0019
<KEY<MSG
Wil je gaan rusten?<YNJ0000<FAO0004<CMU0000<WAI0020<CLR
.....<NOD<CLO
<WAI0050
<LI+1000<SOU0020<MYD0002<MSG
Energie hersteld.<NOD<CLO<RMU<FAI0004<END

#0030
<PRI<FLJ0202:0032<FLJ0201:0031<FL+0201<GIT0005<AM+0005:0010
<CMU0010Je vond de =Raket Werper=.<WAI0160<NOD<RMU<CLR
De Raket Werper is een krachtig
wapen, maar je munitie is beperkt.<NOD
Je kunt munitie vinden door
vijanden te verslaan.<NOD<END
#0031
<PRI<AM+0005:0005<MSG
<GIT0006 <NUM0000 Munitie bijgevuld.<NOD<END
#0032
<PRI<AM+0010:0005<MSG
<GIT0011 <NUM0000 Munitie bijgevuld.<NOD<END

#0040
<KEY<CMU0000<WAI0040<PRI<WAI0040<CMU0003
<MSG
Je bent dood.<NOD<CLR
Opnieuw proberen?<YNJ0049<CLO
<FAO0001<WAI0050<FLJ0431:0048<INI<END

#0041
<KEY<CMU0000<HMC<WAI0040<PRI<WAI0040<CMU0003
<MSG
Je bent verdronken.<NOD<CLR
Opnieuw proberen?<YNJ0049<CLO
<FAO0001<WAI0050<FLJ0431:0048<INI<END

#0042
<KEY<CMU0000<WAI0040<PRI<WAI0040<CMU0003
<MSG<HMC
Je werd nooit meer terug gezien...<NOD<CLR
Opnieuw proberen?<YNJ0049<CLO
<FAO0001<WAI0050<FLJ0431:0048<INI<END

#0048
<SMC<LDP<END

#0049
<CLO<FAO0004<ESC


XX: head.tsc   4000 - 4099
4000:Almond´┐Ż…“ï